ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ส.ค. 63 ถึง 20 ส.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมชี้แจ้งการบริหารจัดการและข้อตกลงต่างๆ ของโรงเรียน
อาคารอัล-อามีน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านจะแนะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ