วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านจะแนะโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป็นที่ยอมรับของชุมชน และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
“ คุณธรรมนำทาง สร้างสรรค์ความรู้ เชิดชูควมดี”