พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น และมีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ได้รับกำรพัฒนาสู่ครูมืออำชีพ
4. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
5. จัดการศึกษานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น และมีทักษะในศตวรรษที่21
 
3. ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออำชีพ
4. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรหลัก และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง