คณะผู้บริหาร

นายอับดุลรอเปอ สะอุดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอัดลี ปาเนาะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกิสมะห์ ดะตอ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอัสนี อาแว
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน