กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาสาวอัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย หมาดมานัง
ครูชำนาญการ

นางสาวนุรฮายาตี มะดีเย๊าะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวมารีนา ยามา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสารีน่า ยูนัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามาส มอลอ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมาซีลา บินหะยีสะมะแอ
ครูชำนาญการ

นางสาวซูไฮดา สาเมาะ
ครู

นางสาวนูรอัยณี แมเร๊าะ
ครู

นางโนรมีราณี ดอเลาะ
ครูชำนาญการ

นางสาวนิพาซียะห์ เจะมะ
พนักงานราชการ