กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นาสาวอัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0887601402
อีเมล์ : adchara.kitty@gmail.com

นายสมชาย หมาดมานัง
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0801400067
อีเมล์ : somchai220519@gmail.com

นางสาวนุรฮายาตี มะดีเย๊าะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0987097370
อีเมล์ : nurhayatee3226@gmail.com

นางสาวมารีนา ยามา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0899763403
อีเมล์ : 2523maree@gmail.com

นางสารีน่า ยูนัน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0848542199
อีเมล์ : unansarina@gmail.com

นางสาวจุฑามาส มอลอ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0869596073
อีเมล์ : chuthamat2520@gmail.com

นางสาวซูไฮดา สาเมาะ
ครู
เบอร์โทร : 0892964898
อีเมล์ : suhaida6533@gmail.com

นางสาวนูรอัยณี แมเร๊าะ
ครู
เบอร์โทร : 0847486578
อีเมล์ : nurinee6578@gmail.com

นางโนรมีราณี ดอเลาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0846330100
อีเมล์ : juneewee@gmail.com

นางสาวนิพาซียะห์ เจะมะ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0931387668
อีเมล์ : nipasiyah1234@mail.com