กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมาซือลีน่า อาบ๊ะ
ครูชำนาญการ

นางสาวนิซัยมะห์ กูตูยู
พนักงานราชการ

นายนาซือรี ยูโซ๊ะ
ครูชำนาญการ

นางสาวนูรฮาฟีซา มะแซ
ครู

นางสาวรอฮานา มะโซ๊ะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางคอลีเย๊าะ เลาะแม
ครูชำนาญการ

นางฟาตีฮ๊ะ กาเซ็ง
ครูชำนาญการ

นางสาวมุสลีฮา หะยีกูจิ
ครูผู้ช่วย